Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser for pakkerejser.

Bestemmelserne regulerer aftaleforholdet mellem Tryghedsrejser ApS (i det følgende rejsearrangøren) og kunden, som køber en pakkerejse.

Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med lov om pakkerejser. Betingelserne er udarbejdet i henhold til gældende retningslinjer.

Kunden forventes at have sat sig grundigt ind i rejsens aftalegrundlag. Aftalegrundlaget består af følgende elementer:

Rejsens program inkl. praktiske oplysninger og prisinformation, faktura/rejsebevis, rejseplan samt disse almindelige bestemmelser. Såfremt der gælder særlige forhold for rejsen, skal dette fremgå af fakturaen/rejsebeviset, ellers gælder disse almindelige bestemmelser.

I forlængelse af lovgivningen om udvidet ansvar for rejsearrangører, har Tryghedsrejser tegnet en særlig forsikring hos Gouda Rejseforsikring A/S. Tryghedsrejser er endvidere medlem af Rejsegarantifonden og har medlemsnummer 3377.

Kunden har pligt til at læse og eventuelt udskrive alle tilsendte relevante oplysninger og dokumenter.

Vi forudsætter altid, at vore kunder er bekendt med alt udleveret / fremsendt materiale.

1. AFTALEINDGÅELSE

1.1. INDGÅELSEN

En aftale om køb af en pakkerejse mellem kunden og rejsearrangøren er indgået og er bindende for begge parter, når tilbud accepteres af kunden, og der foretages rettidig indbetaling af depositum. Kunden har forinden dette tidspunkt modtaget og accepteret disse bestemmelser.

1.2. REJSEDOKUMENTER

Rejsearrangøren fremsender faktura/rejsebevis samt link til programbeskrivelse til kunden umiddelbart efter kundens bestilling af rejse.

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem kunden og rejsearrangøren foregår til den e-mailadresse, som kunden har oplyst i forbindelse med bestilling af rejsen.

Kunden er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at rejsearrangøren kan kontakte kunden både før og under rejsen.

Kunden har pligt til ved modtagelse at gennemgå den fremsendte faktura/rejsebevis og straks reagere overfor rejsearrangøren, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

1.2.1. FAKTURA/REJSEBEVIS

Fakturaen/rejsebeviset er en oversigt over rejsebestillingen. Her anføres rejsedeltagernes fulde navn, eventuelle tillægskøb (fx udflugtspakke, genoptræningspakke, forlængelse, o.l.) betalingsinfo, en rejseplan med aktuelle flytider såvel som alle aktuelle oplysninger og informationer, inkl. eventuelle afvigelser i forhold til programmet og bureauets almindelige bestemmelser. Uanset, hvad der er anført andre steder i det fremsendte materiale, er oplysningerne på fakturaen/rejsebeviset det aktuelle og gældende. Fakturaen/rejsebeviset er også kvittering for bestilling og indbetaling, så hvis den modtages elektronisk, anbefaler vi, at den medbringes på rejsen, enten elektronisk, eller i printet udgave.

1.2.2. REJSENS PROGRAM

Rejsens program indeholder en rejsebeskrivelse, aktuelle priser med angivelse af forventede ekstraomkostninger samt praktiske oplysninger eller særlige bestemmelser, der er aktuelle i forbindelse med den konkrete rejse. På vores hjemmeside findes tillige fakta om vores rejsemål. Denne information er først og fremmest ment som en hjælp og en service til vores kunder, men indeholder også oplysninger af mere formel karakter, hvorfor vi anbefaler, at kunden er bekendt med indholdet.

Oplysninger om flytider m.v. vil sjældent forekomme i programmerne, da førnævnte ændres relativt hyppigt (se punkt 1.2.1). Programmer med prisinformation forefindes på Tryghedsrejsers hjemmeside. Kunden bør være opmærksom på, at hjemmesiden også indeholder en kort præsentation, der ikke er dækkende for den samlede rejse.

2. PRIS OG BETALING

2.1. PRIS

Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter alle obligatoriske skatter og afgifter. Hvis du har bestilt udflugt hos ekstern arrangør,  kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser udover, hvad der fremgår af aftalen. Hav altid valuta i EURO med til dette formål.

2.1.2. EKSPEDITIONSGEBYR

Vi har påført fakturaen et gebyr på kr. 150,00 (kun ét gebyr pr. ordre), som dækker forskellige generelle omkostninger og lovpligtige forsikringer. Beløbet erstatter en række mindre beløb, der tidligere blev opkrævet særskilt.

2.2. BETALINGSBESTEMMELSER

Senest fem dage efter tilmeldingen betales et depositum på 25 % af rejsens samlede pris. Restbeløbet skal være indbetalt senest 30 dage før afrejse. Såfremt fristen for indbetaling overskrides, bortfalder bureauets leveringspligt, og rejsearrangøren har ret til betaling af det beløb, som kunden ville miste efter reglerne i punkt 6.2.1, såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.

3. AFBESTILLINGS- OG REJSEFORSIKRING

3.1. AFBESTILLINGSFORSIKRING

Tryghedsrejser tilbyder sammen med Gouda Rejseforsikring tilkøb af afbestillingsforsikring – for nærmere information se www.gouda.dk/privat/rejseforsikring/afbestillingsforsikring/betingelser

Tilkøb af denne afbestillingsforsikring skal gøres inden aftalen er endeligt indgået, da afbestillingsforsikringen skal betales senest samtidigt med depositum.

3.2. REJSEFORSIKRING

Alle deltagere i rejser med Tryghedsrejser skal have tegnet en rejseforsikring, der som minimum dækker udgifter til sygdomsbehandling og hjemtransport.

Tryghedsferie hjælper gerne med at tegne en forsikring gennem Gouda Rejseforsikring. Se nærmere information på www.tryghedsrejser.dk

Det anbefales, at man i forbindelse med tegning af rejseforsikring sikrer sig, at denne også dækker bagage. Reklamation over skader på bagage samt fejlsendt eller forsinket bagage skal ske direkte til det pågældende flyselskab, og der skal udfyldes en skaderapport (PIR-rapport) i lufthavnen, straks efter at skaden er sket.

4. KUNDENS GENERELLE PLIGTER

4.1. PAS OG VISUM

Der kræves ikke visum for danske statsborgere for indrejse til Spanien. Er du ikke dansk statsborger, skal du selv undersøge om der er visumkrav.

Passet skal mindst være gyldigt i 6 måneder efter hjemkomst fra Spanien. Alle bureauets oplysninger gælder alene for personer med dansk pas. Det er således din pligt at oplyse bureauet, såfremt du ikke er dansk statsborger, eller har dobbeltstatsborgerskab. Udenlandske statsborgere skal konsultere deres ambassade eller konsulat (um.dk) vedr. visum samt kontakte Statens Seruminstitut www.ssi.dk. Undlades dette, påtager Tryghedsrejser sig intet ansvar for de følger, som evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer etc. måtte medføre for kunden.

Ved rejse til et Schengenland, skal passet medbringes på rejsen, da det er danske statsborgeres ID i udlandet. Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark skal altid medbringe gyldigt pas samt opholdstilladelse. Den rejsende har pligt til at sørge for gyldigt pas og visum samt give bureauet korrekte oplysninger om fx navn og statsborgerskab m.v. Navne i pas skal være i overensstemmelse med de navne, som personen/personerne er registreret med i Det Centrale Personregister (CPR-registeret). Det er den rejsendes eget ansvar at kontrollere, at der er overensstemmelse. Ved uoverensstemmelse kan den rejsende risikere at få afvist ansøgningen om visum.

Vi skal gøre opmærksom på, at ekspeditionstiden for visum varierer fra land til land, og i nogle tilfælde, kan der være tale om flere måneders ekspeditionstid. Såfremt visumansøgninger ekspederes gennem bureauet, må man påregne et ekspeditionsgebyr. Tryghedsrejser påtager sig intet ansvar for kunder, der af en eller anden ukendt grund afvises ved grænsen. Nogle lande stiller krav om passende valutabesiddelse og gyldig returbillet ved ankomsten.

Børn skal have deres eget pas. Bemærk, at der i flere lande kan gælde særlige regler for indrejse med børn, som man ikke har den fulde forældremyndighed over. Ved sådanne tilfælde skal man altid kontakte ambassade/konsulat for nærmere information, om hvilke specifikke indrejsekrav, der gælder for det pågældende land.

4.2.VACCINATIONSKRAV

Tryghedsrejser oplyser om vaccinationskrav, men ikke nødvendigvis om anbefalede profylaktiske foranstaltninger, der bør indhentes hos egen læge. Opfyldelse af vaccinationskrav skal kunne dokumenteres ved internationalt gult certifikat.

4.3. BEVÆGELSESHÆMMEDE PERSONER

Som hovedregel gælder det, at alle rejsedeltagere skal være selvhjulpne, med mindre andet er aftalt og at aftalen fremgår af fakturaen.

Iht. EU Forordning 1107/2006 Art. 4 stk. 2 kan Tryghedsrejser kræve, at bevægelseshæmmede er ledsaget af en medhjælper under hele rejsen.

Tryghedsrejser forbeholder sig ret til at afvise kunder, der efter en skønsmæssig vurdering ikke vil være i stand til at gennemføre rejsen ved egen hjælp. En sådan afvisning er uden ansvar for bureauet.

4.4. KONTROL AF REJSEDOKUMENTER

Kunden har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og praktiske oplysninger og straks reagere overfor rejsearrangøren, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte. Det er endvidere kundens ansvar at meddele bureauet hvis der sker ændrede forudsætninger i kundens forhold efter bestilling af rejsen; eksempelvis opstået sygdom eller graviditet.

4.5. NAVNE PÅ REJSEDOKUMENTER

Kunden er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af rejsedokumenterne, er identiske med det fulde navn, der fremgår af kundens aktuelle pas. Ved uoverensstemmelse risikerer man eksempelvis at få afvist ansøgning om visum. Bliver kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal kunden straks meddele dette til bureauet, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på kundens egne forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af kunden. De fleste flyselskaber tillader ikke navneændringer i udstedte billetter, hvorfor en ændring vil være behæftet med omkostninger, der kan beløbe sig fra dkr 750,00 og helt op til en ny flybillet. Hvis ændringer ikke er muligt, kan kunden ikke holde rejsebureauet ansvarligt.

4.6. FLYREJSEN

Kundens flybilletter er bestilt til en ganske bestemt rejse som anført på fakturaen. Billetterne kan ikke uden videre ændres, annulleres, forlænges eller overdrages; dette gælder også for business class billetter, som i forbindelse med en grupperejse altid vil være underlagt restriktioner. Prisen for ændringer og annulleringer varierer fra billettype til billettype helt op til den fulde billetpris.

De anførte tider er lokale tider. Ændringer kan forekomme, såfremt rejseplanen er udarbejdet længe før afrejse. Det er derfor vigtigt at kunden kontrollerer afgangstiderne i de fremsendte afrejsedokumenter. Såfremt disse afviger fra den sidst modtagne rejseplan, bør kunden omgående kontakte bureauet.

Afrejsedokumenterne vil normalt blive fremsendt således, at kunden har dem i hænde senest 7 dage før afrejse.

Normalt er check in to timer før afrejse, hvilket betyder, at kunden skal have fuldført check in to timer før flyafgang. Det er ikke nok at have lufthavnen i syne. Enkelte flyselskaber kræver tidligere check-in, hvilket også forekommer hyppigt i andre lande. Det præcise tidspunkt for check-in vil være anført på rejseplanen samt i afrejsedokumenterne. I disse år forandres forholdene omkring lufthavne, sikkerhed og aktuelle bestemmelser løbende, og man kan derfor ikke tage ret meget for givet. Sørg for at være velorienteret, og lad være med at tage unødige chancer. Kunden er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check-in-køen, hvis det må forudses, at kunden ikke kan nå at have afsluttet check-in indenfor de oplyste tidspunkter.

4.7. ORDENSBESTEMMELSER

Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.

Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at kunden af rejsearrangøren eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er kunden ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Kunden er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

Rejsearrangøren er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder, men ikke begrænset til politiets indgreb/handling over for kunden i forbindelse med kundens upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som kunden eventuelt vil blive påført, ligesom kunden ikke kan gøre krav gældende overfor rejsearrangøren og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

Som allerede nævnt forudsætter deltagelsen i den aktuelle rejse, at man er bekendt med de givne oplysninger, herunder oplysninger fra program, faktura/rejsebevis, rejseplaner, og evt. praktiske oplysninger om rejselandet, samt at man følger de her givne anvisninger. Desuden forventes det, at man er bekendt med almindelige offentligt tilgængelige informationer om den aktuelle politiske, sundhedsmæssige samt natur- og klimamæssige situation på destinationen.

Det er endvidere en forudsætning for deltagelse i rejsen, at man optræder ansvarsfuldt og hensynsfuldt, herunder retter sig efter bureauets og dets repræsentanters anvisninger. Det frarådes, at rejsende til fremmede verdensdele bevæger sig rundt på egen hånd i ukendte og afsidesliggende områder specielt efter mørkets frembrud. Ønsker man at være på “egen boldgade”, bør det altid ske efter samråd med bureauet eller dets stedlige repræsentanter. Såfremt bureauet ikke er repræsenteret på destinationen, bør man konsultere relevante guidebøger/hjemmesider, der ofte giver gode informationer om detaljerede forhold. Skulle uheld opstå, vil man altid kunne søge hjælp på Danmarks konsulat eller ambassade eller på de øvrige EU-landes repræsentationer, såfremt Danmark ikke er repræsenteret i det pågældende land.

4.7.1. MANGLENDE EFTERLEVELSE

Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidig fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan den rejsende ikke gøre krav gældende hverken mod rejsearrangøren, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører.

5. ÆNDRINGER AF DEN INDGÅEDE AFTALE

5.1. OVERDRAGELSE AF PAKKEREJSEN

Under visse omstændigheder kan ens rejse overdrages til familie eller venner mod et gebyr. Gebyret afhænger af rejsens karakter. Bureauet påtager sig ikke gensalg af en allerede betalt rejse.

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsearrangøren, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af rejsearrangøren, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår.

5.2. PRISÆNDRINGER

Rejsearrangøren kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen, såfremt der sker ændringer i:

Prisen for befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder,

skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen,

Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

Aftalt pris: 3000 DKK

Heraf brændstoftillæg: 200 DKK

Ændring: Stigning i brændstoftillæg: 50 DKK

Beregning: 200 DKK + 50 DKK

Ny pris: 3050 DKK

Aftalt pris: 3000 DKK

Heraf skatter og afgifter: 500 DKK

Ændring: Stigning i skatter og afgifter: 100 DKK

Beregning: 500 DKK + 100 DKK

Ny pris: 3100 DKK

Ved ændringer i rejsens pris underretter rejsearrangøren den rejsende om prisforhøjelser og prisnedsættelser. Underretningen skal ske på et varigt medium og senest 20 dage før afrejse. Prisen kan max. forhøjes med 8% af pakkerejsens pris. Hvis forhøjelsen er mere end 8 % af pakkerejsens pris, vil den rejsende være berettiget til at hæve aftalen.

Ved prisfald som følge af ændringer i ovenstående forhold har den rejsende ret til en prisnedsættelse, der svarer til det prisfald, som ændringerne medfører. Rejsearrangøren har i den forbindelse ret til at fradrage omkostninger forbundet med tilbagebetalingen til den rejsende.

5.3. DEN REJSENDES ÆNDRINGER AF PAKKEREJSEN

Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte rejsearrangøren hurtigst muligt. Hvis det er muligt for rejsearrangøren at ændre pakkerejsen, skal kunden afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. Rejsearrangøren er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen.

Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer, som Tryghedsrejser ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis den rejsende fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. punkt 6.2.1. og en ny bestilling.

Eventuelle særønsker i forbindelse med bestilling af rejsen vil blive forsøgt imødekommet, men der er ingen garanti for dette, ej heller selvom særønsket er påført faktura. Forespørgsel på mulig opgradering og/eller forlængelse skal altid afgives i god tid inden afrejse, helst allerede ved bestilling af rejsen.

5.4. REJSEARRANGØRENS ÆNDRINGER AF PAKKEREJSEN

5.4.1. UVÆSENTLIGE ÆNDRINGER

Rejsearrangøren er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer.

Der ydes ikke kompensation for forsinkelser og ændringer inden for 24 timers varighed. Dette forhold kan også gøre sig gældende på andre rejser. I så fald vil det fremgå af materialet.

5.4.2. ANDRE ÆNDRINGER

Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse enten;

foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen,

eller ikke kan levere bestemte ydelser, som den rejsende har anmodet og som rejsearrangøren har accepteret at levere,

eller hæver prisen på rejsen med mere end 8%

har den rejsende følgende rettigheder:

Den rejsende kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen, eller hvis rejsearrangøren tilbyder det, kan den rejsende deltage i en erstatningsrejse.

Rejsearrangøren er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til den rejsende og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning de måtte have for pakkerejsens pris.

Rejsearrangøren fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsendes skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringer omfattet af punkt 5.4.2.

Den rejsende kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

5.4.3. FLYFORSINKELSER

Ved flyforsinkelser omfattet af EU Forordning 261skal der klages direkte til flyselskabet, da denne forordning regulerer forholdet mellem den rejsende og flyselskabet. Bureauet er således ikke underlagt Forordning 261, men er alene omfattet af pakkerejselovgivningen.

Bureauets ansvar rækker dog ikke ud over de internationale bestemmelser og konventioners begrænsninger. Såfremt et flyselskab yder gældende kompensation på stedet, kan yderligere krav ikke gøres gældende. Kunden kan normalt ikke påregne erstatning i forbindelse med forsinket hjemrejse. Derfor er vigtige gøremål umiddelbart efter hjemkomsten bureauet helt uvedkommende.

6. AFTALENS OPHØR

6.1. FORTRYDELSESRET

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

6.2. AFBESTILLING AF PAKKEREJSEN

6.2.1. NORMALE AFBESTILLINGSVILKÅR

Følgende regler er gældende, såfremt der ikke er anført andre bestemmelser på fakturaen. Vi gør opmærksom på, at der kan være ekstraordinære omkostninger forbundet med enkelte rejser. Ved afbestilling af rejser indtil 75 dage før afrejse er indbetalt depositum tabt. Ved afbestilling 75 -15 dage før afrejsen opkræves et gebyr på 85 % af rejsens pris. Ved afbestilling herefter er hele rejsens pris tabt.

6.2.2. AFBESTILLING I TILFÆLDE AF KRIGSHANDLINGER MV.

Kunden kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

For at kunden kan afbestille uden at betale gebyr skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Kunden har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra rejsearrangøren.

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt. Kan kunden ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 6.2.

For rundrejser gælder, at kunden alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har kunden imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

6.2.3. TIDSPUNKT FOR TILBAGEBETALING OG BEREGNING AF AFBESTILLINGSGEBYR

Tilbagebetaling af beløb efter pkt. 6.2.1 og 6.2.2 skal ske senest 14 dage efter kundens afbestilling af pakkerejsen, hvorfor beregning af gebyret ved individuel afbestilling ligeledes senest beregnes på dette tidspunkt i forhold til muligheden for gensalg af de afbestilte rejseydelser.

6.3. REJSEARRANGØRENS AFLYSNING AF REJSEN

6.3.1. AFLYSNING PÅ GRUND AF MANGLENDE TILSLUTNING

Såfremt rejsens gennemførelse betinges af en bestemt minimumstilslutning, vil dette fremgå af rejsearrangørens udbudsmateriale, eller andet sted i aftalegrundlaget. Det vil samtidig fremgå, hvor mange deltagere, der minimum skal være eller en mindste belægningsprocent, førend rejsen gennemføres, samt hvornår dette antal senest skal være opnået inden rejsens påbegyndelse.

Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, kan rejsearrangøren ansvarsfrit opsige aftalen om pakkerejsen. Rejsearrangøren underretter kunden om opsigelsen af aftalen inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end

20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over seks dage,

7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem to og seks dage, eller

48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under to dage.

6.3.2. AFLYSNING PÅ GRUND AF UUNDGÅELIGE OG EKSTRAORDINÆRE OMSTÆNDIGHEDER

Rejsearrangøren kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

Kunden får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen, og kunden vil ikke have krav på erstatning.

7. MANGLER OG REKLAMATION

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse – undervejs eller på rejsemålet – skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til rejsearrangøren, dennes repræsentant på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår. Hvis rejsearrangørens repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter den rejsendes opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal den rejsende reklamere direkte over for arrangøren. Reklamation kan i så fald gøres ved at fremsende mail til kvalitet@albatros-travel.dk eller på telefon + 45 36 98 98 98 indenfor bureauets åbningstid.

Den rejsende skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af rejsearrangørens medarbejdere og/eller underleverandører på stedet – f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør den rejsende sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for den rejsendes ret til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelsen af kompensation.

8. BEGRÆNSNINGER I REJSEARRANGØRENS ERSTATNINGSANSVAR

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Rejsearrangøren begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Rejsearrangørens erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel

Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR

Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld

Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR

Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:

Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR

Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR

Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR

Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser rejsearrangøren sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

9. FREMSÆTTELSE AF KRAV EFTER REJSENS AFSLUTNING

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris – som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsearrangøren – skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for rejsearrangøren. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav mod rejsearrangøren gældende. Kunden kan klage til kvalitet@tryghedsrejser.dk senest 3 måneder efter hjemkomst fra rejsen

10. ADGANG TIL MODREGNING VED UDBETALING AF ERSTATNING OG/ELLER KOMPENSATION

Kunden skal ved fremsendelsen af sin reklamation til rejsearrangøren oplyse, om kunden også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

Såfremt kunden har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har rejsearrangøren ret til at modregne erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer i den erstatning og/eller kompensation, som kunden har modtaget fra transportøren.

11. VÆRNETING OG LOVVALG

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved klage til rejsearrangøren eller formidleren, kan den rejsende indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby.

Pakkerejse- ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk. Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rejsearrangørens e-mail adresse er til brug herfor kvalitet@tryghedsrejserl.dk

Rejsearrangøren er – som følge af medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening – forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

Alle tvister og uoverensstemmelser, der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

12. GARANTI I REJSEGARANTIFONDEN

Rejsearrangøren har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos:

Rejsegarantifonden, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby.

Opdateret 1.7. 2022

 

Translate »